Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-11-21
Program jednání 49 kB
120 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.1 298 25 kB
100 kB
1561/07 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 340)
Příloha č.1 23 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1298
Usnesení č.1 299 25 kB
98 kB
1554/07 Návrh poslanců Davida Kafky, Daniela Petrušky, Přemysla Rabase, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) (sněmovní tisk č. 337)
Příloha č.1 22 kB
75 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1299
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 300 20 kB
102 kB
1633/07 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008; Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.1 301 25 kB
58 kB
1546/07 Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006
Usnesení č.1 302 25 kB
100 kB
1648/07 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 303 37 kB
58 kB
1664/07 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2007
Usnesení č.1 304 28 kB
102 kB
1659/07 Návrh na vypovězení Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané dne 2. prosince 1959 v Praze, ve vztahu k Ruské federaci
Usnesení č.1 305 25 kB
99 kB
1667/07 Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007
Usnesení č.1 306 25 kB
98 kB
1649/07 Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti AGRO ZVOLE, a.s.
Usnesení č.1 307 25 kB
98 kB
1627/07 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Mirka Topolánka ve Svobodném státu Sasko dne 26. října 2007
Usnesení č.1 308 18 kB
96 kB
1636/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Stárkova
Usnesení č.1 309 18 kB
98 kB
1637/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace Trčkov a Národní přírodní rezervace Bukačka v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu chrostíků
Usnesení č.1 310 17 kB
97 kB
1638/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro obnovu meliorační sítě v lesních porostech v revíru Jaronín
Usnesení č.1 311 19 kB
98 kB
1639/07 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání XXIII. Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích ve dnech 23. – 24. 2. 2007 v oblasti Prášil, Modravy, Filipovy Hutě, Horské Kvildy, Zhůří a Kvildy
Usnesení č.1 312 17 kB
96 kB
1640/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Brouskův mlýn za účelem výzkumu avifauny
Usnesení č.1 313 20 kB
98 kB
1641/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a i) a v § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro vjezd motorovým vozidlem a pro vstup a sběr rostlin, a to za účelem sběru reprodukčního materiálu
Usnesení č.1 314 18 kB
98 kB
1642/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Smrk, Přírodní rezervace Studenčany, Přírodní rezervace Bučací potok a Přírodní rezervace V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů a pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, a to za účelem entomologického průzkumu
Usnesení č.1 315 18 kB
97 kB
1643/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Salajka, Přírodní rezervace Smrk a Přírodní rezervace V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu pisivek (Psocoptera)
Usnesení č.1 316 17 kB
98 kB
1644/07 Přírodní rezervace (PR) Velký a Malý Kamýk - stavba základnové stanice BTS GSM T - Mobile č. 32097 Vysoký Kamýk, žadatel společnost T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, v zastoupení společností REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice
Usnesení č.1 317 16 kB
96 kB
1645/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro vstup, a to za účelem fotografování
Usnesení č.1 318 25 kB
100 kB
1680/07 Změna využití finančních prostředků přidělených Ministerstvu zahraničních věcí usnesením vlády č. 740/2005 k implementaci Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
Usnesení č.1 319 17 kB
98 kB
1677/07 Návrh na poskytnutí dobrovolného příspěvku Zvláštnímu soudu pro Libanon
Usnesení č.1 320 28 kB
104 kB
1672/07 Informace o průběhu a výsledcích osmého zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (Madrid, Španělsko, 3. – 14. září 2007), a návrh na obeslání prvního mimořádného zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (New York, Spojené státy americké, 26. listopadu 2007)
Příloha č.1 19 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1320
Usnesení č.1 321 25 kB
100 kB
1686/07 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.1 322 17 kB
98 kB
Potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice
Usnesení č.1 323 18 kB
99 kB
Žádost o navýšení státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
Usnesení č.1 324 19 kB
101 kB
Žádost o navýšení prostředků kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství k řešení rozpočtově nekrytých výdajů roku 2007
Usnesení č.1 325 18 kB
100 kB
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra a předsedy Legislativní rady vlády v zastoupení předsedy vlády v Egyptské arabské republice u příležitosti zahájení výstavy „Saving the Monuments of Nubia – The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia“ v Núbijském muzeu v Asuánu“

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk