Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-11-14
Program jednání 36 kB
94 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.1 275 25 kB
58 kB
1530/07 Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 332)
Příloha č.1 35 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1275
Usnesení č.1 276 24 kB
58 kB
1515/07 Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Špiky, Jana Bauera, Jana Babora, Zdeňka Kotouše a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (sněmovní tisk č. 330)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1276
Usnesení č.1 277 24 kB
58 kB
1536/07 Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 334)
Příloha č.1 23 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1277
Usnesení č.1 278 25 kB
57 kB
1514/07 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 329)
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1278
Usnesení č.1 279 17 kB
59 kB
1479/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Usnesení č.1 280 25 kB
60 kB
1611/07 Koncepce prodeje kreditů v mezinárodním emisním obchodování
Usnesení č.1 281 26 kB
58 kB
1601/07 Návrh na vyslovení souhlasu s přeletem a přistáním letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky
Usnesení č.1 282 27 kB
61 kB
1617/07 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 6. září 2000 č. 882, o využití nevyčerpaných prostředků ex-VPS na úhradu části zádržného vztahující se k prostředkům fondu PHARE
Usnesení č.1 283 25 kB
60 kB
1618/07 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 1
Příloha č.1 1420 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1283
Usnesení č.1 284 15 kB
56 kB
1623/07 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007
Usnesení č.1 285 27 kB
62 kB
1606/07 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2007 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2007 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj v roce 2007
Příloha č.1 23 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1285
Příloha č.2 25 kB
36 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1285
Příloha č.3 26 kB
27 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1285
Usnesení č.1 286 23 kB
56 kB
1608/07 Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007
Usnesení č.1 287 16 kB
56 kB
1598/07 Návrh Dohody o narovnání se společností UFC v rámci deblokace ruského dluhu
Usnesení č.1 288 27 kB
66 kB
1621/07 Návrh na obeslání 25. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 19. až 30. listopadu 2007
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1288
Usnesení č.1 289 25 kB
59 kB
1614/07 Návrh na obeslání schůzky předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy v Sofii ve dnech 26. až 27. listopadu 2007
Usnesení č.1 290 28 kB
70 kB
1612/07 Návrh na obeslání 30. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční v Ženevě ve dnech 26. až 30. listopadu 2007
Příloha č.1 33 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1290
Usnesení č.1 291 19 kB
58 kB
1625/07 Oficiální návštěva předsedy vlády Turecké republiky Recepa Tayyipa Erdoğana v České republice ve dnech 14. až 16. listopadu 2007
Usnesení č.1 292 18 kB
58 kB
1615/07 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy Rady ministrů Bosny a Hercegoviny Nikoly Špiriće v České republice ve dnech 20. a 21. listopadu 2007
Usnesení č.1 293 19 kB
59 kB
1630/07 Bezúplatný převod některého majetku státu s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví územních samosprávných celků - 23. celek
Příloha č.1 440 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1293
Příloha č.2 30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1293
Usnesení č.1 294 26 kB
59 kB
1632/07 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu, kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2007
Usnesení č.1 295 24 kB
58 kB
Příspěvek České republiky k oddlužení Libérie
Usnesení č.1 296 18 kB
58 kB
Žádost vládě ČR o souhlas se změnou účelovosti použití prostředků vložených do rezervního fondu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy
Usnesení č.1 297 26 kB
60 kB
1662/07 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci rozpočtové kapitoly 313-Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění úhrady příspěvku na péči

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk