Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-11-07
Program jednání 53 kB
142 kB
Záznam z jednání 113 kB
Usnesení č.1 234 26 kB
60 kB
1179/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 235 28 kB
62 kB
1423/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 236 25 kB
58 kB
1487/07 Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (sněmovní tisk č. 325)
Příloha č.1 35 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1236
Usnesení č.1 237 18 kB
58 kB
1418/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Usnesení č.1 238 19 kB
58 kB
1419/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 239 29 kB
66 kB
1594/07 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013
Příloha č.1 51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1239
Usnesení č.1 240 25 kB
58 kB
1588/07 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008
Usnesení č.1 241 28 kB
63 kB
1547/07 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2007
Příloha č.1 30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1241
Příloha č.2 19 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1241
Příloha č.3 18 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1241
Usnesení č.1 242 16 kB
56 kB
1560/07 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2008, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 31 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1242
Usnesení č.1 243 25 kB
56 kB
1579/07 Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 244 27 kB
62 kB
1584/07 Návrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 245 34 kB
72 kB
1555/07 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)
Příloha č.1 321 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1245
ikonka - bylo změněno usn. 118/2009
Usnesení č.1 246 25 kB
58 kB
1553/07 Převod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.
Usnesení č.1 247 24 kB
56 kB
1569/07 Návrh nového Statutu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Příloha č.1 39 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1247
Usnesení č.1 248 27 kB
62 kB
1567/07 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.1 249 27 kB
62 kB
1568/07 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.1 250 29 kB
70 kB
1572/07 Návrh na obeslání 34. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
Usnesení č.1 251 27 kB
68 kB
1570/07 Návrh na obeslání XVII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) (Cartagena de Indias, Kolumbie, 23.11. - 29.11.2007)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1251
Usnesení č.1 252 18 kB
58 kB
1589/07 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2007 v Madridu
Usnesení č.1 253 28 kB
68 kB
1558/07 Návrh na obeslání 12. Generální konference Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Vídeň, 3. – 7. prosince 2007
Usnesení č.1 254 18 kB
58 kB
1550/07 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Bosny a Hercegoviny ve dnech 8.-9. listopadu 2007
Usnesení č.1 255 17 kB
58 kB
1586/07 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švýcarské konfederaci ve dnech 14. a 15. listopadu 2007
Usnesení č.1 256 18 kB
59 kB
1590/07 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberga v Asii (Indie, Srí Lanka, Singapur) a na Blízkém východě (Izrael, Palestinská autonomní území) ve dnech 17. - 27. listopadu 2007
Usnesení č.1 257 18 kB
58 kB
1587/07 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 9.-10. listopadu 2007
Usnesení č.1 258 18 kB
58 kB
1578/07 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Dimitrije Rupela v České republice dne 16. listopadu 2007
Usnesení č.1 259 18 kB
58 kB
1593/07 Návrh na navýšení příspěvku České republiky do programu PECS v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře
Příloha č.1 18 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1259
Usnesení č.1 260 18 kB
56 kB
1562/07 Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníka Velká Kamenice z důvodů rybářského hospodaření
Usnesení č.1 261 18 kB
56 kB
1563/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro stavbu rybníčku v k.ú. Cikháj
Usnesení č.1 262 18 kB
56 kB
1564/07 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Vrzala, a to pro vjezd motorových vozidel na přístupovou komunikaci k nemovitosti ev.č. 22 (pozemek p.č. 102 v k.ú. Srní I)
Usnesení č.1 263 17 kB
56 kB
1565/07 Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Obec Borová Lada k vjezdu rolby na účelové komunikace
Usnesení č.1 264 18 kB
57 kB
1566/07 CHKO Beskydy, Přírodní rezervace V Podolánkách - povolení sběru hmyzu a odebírání vzorků mechorostů v rámci výzkumu na základě grantu GAČR č. 2006/07/0811, žadatelé RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Usnesení č.1 265 18 kB
56 kB
1574/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Štarkov a ze základních ochranných podmínek I. a II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro archeologický výzkum zříceniny hradu Skála
Usnesení č.1 266 17 kB
56 kB
1575/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem provedení rozšíření silnic č. II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 km podle základní varianty projektu na území II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Usnesení č.1 267 18 kB
56 kB
1576/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem navýšení parametrů znečištění odpadních vod vytékajících z čistírny odpadních vod u chaty Barborka na Pradědu do toku Bílé Opavy na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
Usnesení č.1 268 18 kB
56 kB
1577/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.1 269 18 kB
57 kB
1592/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k těžbě a odvozu dříví
Usnesení č.1 270 31 kB
71 kB
1619/07 Ustavení hodnotících komisí pro posouzení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 271 26 kB
60 kB
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2007 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.1 272 26 kB
61 kB
Návrh na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Usnesení č.1 273 Informace o bezpečnostních opatřeních ke shromážděním připravovaným na 10. listopad 2007 v Praze č.j. V394/2007

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk